Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master

The Brass

Ranks

Training

Operations

Peace Talks

Units

SWAPOL

 

 

SWA

Territorial Force

Gebiedsmag

Gebietsmacht

Men of SWATF on parade in Windhoek

Manne van SWATF op parade in Windhoek

SWA GEBIEDSMAG -OORSIG VAN 1988*

Die Soeke na Vrede

Aan die einde van 1988 waarin daar soveel vordering op die pad na onafhanklikheid vir SWA/Namibie, asook in die soeke na vrede in hierdie deel van ons sub-kontinent gemaak is, is dit ook paslik om die aandeel van die SWA Gebiedsmag (SWA GM) daarin, in oenskou te neem.

Die aandeel van die veiligheidsmagte in die proses was beslis nie gering nie. Suid-Afrika se militere vermoe en sy operasionele rekord veral teen die einde van 1987 en aan die begin van 1988 in die suid ooste van Angola, was een van die belangrikste bedingingsfaktore in die vredesonderhandelinge. Die SWA Gebiedsmag het egter ook 'n deurslaggewende rol gespeel.

Lede van die SWA GM was betrokke by die groot militere operasies - Operasie Modular, Hooper en Packer - wat reeds in 1987 'n aanvang geneem het. Hierdie militere operasies het in 1988 ten einde geloop. Die sukses wat met hierdie operasies behaal is, het daartoe gelei dat Suid-Afrika uit 'n posisie van krag na die onderhandelingstafel kon gaan en voorwaardes vir 'n onderhandelde ooreenkoms stel.

Hierdie vredesamesprekings is byna verongeluk deur 'n gesamentlike FAPLA/Kubaanse mag wat op 27 Junie 'n grond en lugaanval in die omgewing van die Calueque-waterskema geloods het. Die grondaanval is suksesvol deur die SA Weermag en SWA Gebiedsmag afgeweer.

Genl maj Meyer, Bevelvoerende Generaal van die SWA GM, het die SAW/SWA GM-afvaardiging  tydens die ondertekening van die vredesooreenkoms te Ruacana op 22 Augustus gelei. In hierdie vredesooreenkoms is voorsiening gemaak vir die samestelling van die Gesamentlike Militere Monitorkommissie (GMMK). Daar is ook ooreengekom dat alle SAW en SWA GM-troepe voor 1 September aan Angola onttrek sal wees. Hierdie ooreenkoms is nagekom en 'n gees van voldaanheid het onder die terugkerende troepe geheers, want hulle het hul taak om te verseker dat 'n groot gedeelte van Suid-Angola nie as basis vir SWAPO kan dien waarvandaan hy terreur-dade teen Suidwes-Afrika kan pleeg nie - suksesvol voltooi.

Optrede ter Bekamping van Terreur

Wat die veiligheidsmagte se ereplig betref, naamlik die beskerming van hierdie land en al sy inwoners teen terreur en ander aanslae van buite die landsgrense, kan die volgende aspekte uitgelig word:

*   Kontakte en hinderlae met SWAPO-terroriste het van 206 in 1987 tot 132 in 1988 afgeneem.

*   LandmynvoorvaUe het van 97 in 1987 tot 89 in 1988 afgeneem.

*   Intimidasievoorvalle deur terroriste het van 56 in 1987 tot 32 in 1988 afgeneem.

*   Sabotasie-voorvaUe het van 97 in 1987 tot 111 in 1988 toegeneem.

*   Wegstaanbestokings het van 35 in 1987 tot 41 in 1988 toegeneem.

Hieruit kan afgelei word dat die vyand in toenemende mate kontak met die veiligheidsmagte vermy en hulle op lae risiko-aksies toegespits het. Sabotasie het toegeneem omdat die terroriste die opbou van Kubaanse/FAPLA-magte in die suide van Angola benut het om nader aan die grens te skuif. Weens die korter afstande was dit moontlik om groter hoeveelhede springstof die land in te bring met tragiese gevolge vir die onskuldige burgerlikes. Die blitsige optrede van die veiligheidsmagte het egter talle kere SWAPO se bedrywighede gekortwiek. So bv het die lede van die SWA GM voorkom dat meer mense na die lafhartige SWAPO-bomontploffing in Oshakati op 20 Februarie 1988 gesterf het.

Altesame 72 burgerlikes is in 1988 as gevolg van SWAPO en ander oorlogsverwante aksies dood. Dit toon 'n afname vergeleke met 1987 toe 126 burgerlikes dood is. In hul volgehoue optrede om die mense van SWA/Namibie te beveilig, het die veiligheidsmagte 330 terroriste doodgeskiet.

SWA TERRITORY FORCE - SURVEY OF 1988*

The Quest for Peace

At the end of 1988, a year in which so much progress was made along the road to independence for SWA/Namibia, and in the quest for peace in this part of our sub-continent, it is also appropriate to review the role of the SWA Territory Force (SWATF) in these developments.

The part played by the security forces was certainly no small one. South Africa's military capabilities and its oper­ational record, particularly towards the end of 1987 and at the beginning of 1988 in south-eastern Angola, were among the most important factors dominating the peace negotiations. The SWA Territory Force, however, also played a decisive role.

Members of SWATF took part in the major operations -Moduler, Hooper and Packer — which began in 1987 and ended in 1988. The success of these operations meant that South Africa could go to the conference table in a position of strength and lay down the terms for a negotiated settlement.

The peace talks were almost wrecked by the combined FAPLA/Cuban force which launched a ground and air attack in the vicinity of the Calueque water scheme on 27 June. The ground attack was successfully beaten off by the SA Defence Force and the SWA Territory Force.

Maj Gen Meyer, Officer Commanding, SWATF, headed the SADF/SWATF delegation at the signing of the peace agreement at Ruacana on 22 August. This accord made provision for the establishment of the Joint Military Mon­itoring Commission (JMMC). It was also agreed that all SADF and SWATF troops would be withdrawn from Angola before 1 September. This undertaking was fulfilled and a spirit of satisfaction prevailed among the returning troops, for they knew that they had successfully achieved their objective - ensuring that a large part of southern Angola could not be used by SWAPO in its campaign of terror against the people of South West Africa.

Counter-terrorist Actions

As far as the security forces principal duty is concerned -the protection of this country and all its inhabitants against terrorist and other cross border attacks - the following statistics deserve to be highlighted:

*   Contacts and ambushes involving SWAPO terrorists decreased from 206 in 1987 to 132 in 1988.

*   Landmine incidents decreased from 97 in 1987 to 89 in 1988.

*   Occurrences of terrorist intimidation decreased from 56 in 1987 to 32 in 1988.

*   Occurrences of sabotage increased from 97 in 1987 to 111 in 1988.

*   Stand-off bombardments increased from 35 in 1987 to 41 in 1988.

It can be gathered from these figures that the enemy was increasingly reluctant to come into contact with the secur­ity forces and therefore concentrated on low-risk opera­tions. Sabotage increased because the terrorists were able to use the build-up of Cuban/FAPLA forces in the south of Angola to move closer to the border. The shorter distances made it possible for them to bring larger quantities of explosives into the country, with tragic consequences for innocent civilians. The lightning response of the security forces, however, frustrated SWAPO's intentions on nu­merous occasions. Thus, for example, members of SWATF prevented the deaths of many more people after the SWAPO's cowardly detonation of a bomb in Oshakati on 20 February 1988.

A total of 72 civilians died in 1988 as a consequence of SWAPO and other war-related actions. This shows a decrease in comparison with 1987, when 126 civilians died. In the course of their constant efforts to protect the people of SWA/Namibia the security forces shot dead 330 terrorists.

SWA GEBIETSMACHT ÜBERBLICK ÜBER 1988

Das Streben nach Frieden

Am Ende des Jahres 1988, ein Jahr, in dem so viel Fortschritte auf dem Weg zur Unabhängigkeit für SWA / Namibia gemacht, und in dem Streben nach Frieden in diesem Teil unserer Subkontinent ist es auch sinnvoll, die Rolle der Überprüfung SWA Territory Force (SWATF) in diesen Entwicklungen.

Die Rolle der Sicherheitskräfte war sicherlich nicht unbedeutend. Südafrika militärischen Fähigkeiten und seiner operativen Bilanz insbesondere gegen Ende des Jahres 1987 und Anfang 1988 in der südöstlichen Angola, gehörten zu den wichtigsten Faktoren dominieren die Friedensverhandlungen.
Die SWA Territory Force, aber auch eine entscheidende Rolle gespielt.

Mitglieder des SWATF beteiligten sich an der großen Operationen-Moduler, Hooper und Packer - das im Jahr 1987 begann und endete im Jahr 1988.
Der Erfolg dieser Maßnahmen dazu geführt, dass Südafrika an den Verhandlungstisch gehen könnte in einer Position der Stärke und legen die Bedingungen für eine Verhandlungslösung.

Die Friedensgespräche wurden fast zerstört durch die kombinierte FAPLA / kubanischen Kraft, die ein Boden-und Luftangriff in der Nähe des Calueque Wasser Regelung am 27. Juni ins Leben gerufen.
Der Boden Angriff wurde erfolgreich von der SA Defence Force und der SWA Territory Force, geschlagen wurde.

Maj Gen Meyer, Kommandeur, SWATF, leitete die SADF / SWATF Delegation bei der Unterzeichnung des Friedensabkommens in Ruacana am 22. August. Diese Übereinstimmung ist vorgesehen, die Einrichtung der Gemeinsamen Militärkommission Monitoring Commission (JMMC). Es wurde auch vereinbart, dass alle SADF und SWATF Truppen aus Angola vor dem 1. September entzogen werden würde. Diese Verpflichtung wurde erfüllt und ein Geist der Zufriedenheit herrschte unter den heimkehrenden Truppen, denn sie wussten, dass sie erfolgreich war ihr Ziel erreicht - Sicherstellung, dass ein großer Teil der südlichen Angola nicht durch SWAPO in ihrem Kampf gegen den Terror verwendet die Menschen in Süd werden
West Afrika.

Anti-Terror-Maßnahmen

Soweit die Sicherheitskräfte betreffenden Hauptaufgabe ist der Schutz dieses Landes und seine Einwohner gegen Terrorismus und andere grenzüberschreitende Angriffe - die folgenden Statistiken verdienen, hervorgehoben zu werden:

* Kontakt und Hinterhalte mit SWAPO-Terroristen sank von 206 im Jahr 1987 auf 132 in 1988.

* Landmine Vorfälle sank von 97 im 1987-89 im Jahr 1988.

*Belege für terroristische Einschüchterung sank von 56 im Jahr 1987 auf 32 in 1988.

* Belege der Sabotage von 97 im Jahr 1987 erhöhte sich auf 111 im Jahr 1988.

* Stand-Bombardements von 35 im Jahr 1987 gestiegen bis 41 im Jahr 1988.

Es kann aus diesen Zahlen zu entnehmen, daß der Feind immer ungern bereit war, in Kontakt mit den Sicherheitskräften gekommen und damit auch auf niedrigem Risiko »zu konzentrieren. Sabotage erhöht, weil die Terroristen nutzen können, den Aufbau des kubanischen / FAPLA Kräfte im Süden von Angola auf, näher an der Grenze zu bewegen. Die kürzere Entfernungen ermöglichte es ihnen, größere Mengen von Sprengstoff ins Land zu bringen, mit tragischen Folgen für unschuldige Zivilisten. Der Blitz Reaktion der Sicherheitskräfte, aber frustriert SWAPO Absichten bei zahlreichen Gelegenheiten.
So zum Beispiel verhindert Mitglieder SWATF den Tod vieler Menschen nach mehr feige Detonation der SWAPO eine Bombe in Oshakati am 20. Februar 1988.

Insgesamt wurden 72 Zivilisten starben im Jahr 1988 als Folge der SWAPO und anderem Kriegsmaterial-Aktionen ". Hier zeigt sich ein Rückgang im Vergleich mit 1987, als 126 Zivilisten starben. Im Zuge des ständigen Bemühungen zum Schutz der Menschen in SWA / Namibia den Sicherheitskräften erschossen 330 Terroristen.

101 Bn - A Reaction Force unit of Sector 10 - became only the second operational unit to receive its own unit colours

101 Bn - 'n Reaksiemageenheid van Sektor 10 - het slegs die tweede operasionele eenheid geword wat sy eie eenheidsvaandel ontvang het

Die SWA Gebiedsmag - 'n Ware Hulp en Steun

Maar dit was nie net in die operasionele gebied waar die soldate van die SWA GM hul lewens vir hul land veil gehad net nie. Hulle het 'n groot rol in die burgerlike beskermingsaksie tydens die Oranjeriviervloed gespeel. Talle lewens is deur hul voorkomende optrede gered. Dan was daar ook die kere toe die soldate moes help brandslaan in die berge rondom Windhoek en ook elders in die land.

'n Verdere bydrae wat deur die lede van die SWA GM gelewer is, is die diens ter ondersteuning van die polisie, soos bv straatpatrollering in Windhoek, asook beskermingsdienste by skoue en ander openbare feesgeleenthede. Hierdie dienste het beslis positiewe vrugte afgewerp.

Die mate waarin Suidwes-Afrika se soldate hul met die lot van burgerlikes vereenselwig het, het duidelik geblyk uit:

*   die vrywillige bydrae van meer as R27 000 uit Gebiedsmaggeledere tot die Vloedrampfonds; en

*   verskeie geleenthede waar Gebiedsmageenhede en damesverenigings bejaardes en gestremdes onthaal het.

Hierdie positiewe gesindheid teenoor die publiek het tot gevolg gehad dat die goeie verhoudinge tussen die SWA GM en die algemene bevolking van SWA van krag tot krag gegaan het. Welwillendheid aan die kant van die publiek het dan ook nie agterwee gebly nie: 'n duidelike bewys van die publiek se waardering vir die werk van die Gebieds­mag was die tjek van R40 000 wat deur die Soldatevriende-vereniging aan die SWA GM oorhandig is vir die ontwikkeling van ontspanningsgeriewe vir soldate in die operasionele gebied.

Die vertroue van die gemeenskap in die Gebiedsmag se militere eenhede is ook veral in die volgende gebeure weerspieel:

*   Op 17 Maart het Keetmanshoop sy poorte vir die Areamageenheid van die dorp oopgegooi. Die nuwe hoofkwartiergebou is amptelik geopen, die eenheid het sy reg van vrye toegang tot die dorp uitgeoefen en
tien van sy lede is met medaljes vereer.

*   Die toekenning van die vryheid van toegang tot Gobabis aan Sektor 50 se hoofkwartier op 28 Julie was die hoqgtepunt van die verrigtinge rondom die Sek­tor se tiende verjaardagvierings.

*   Die Gebiedsmageenheid op Otjiwarongo is ook toegelaat om hul reg tot vrye toegang uit te oefen.

Tienjarige Feeste

61 Gemeganiseerde Bataljongroep het in 1988 \ bestaansjaar gevier. Hulle deelname aan die 11988 hulle tiende gemeganiseerde parade op Oshakati tydens die herdenking van Operasie Reindeer, het vir hulle 'n besondere betekenis ingehou omdat hierdie eenheid juis sy ontstaan gehad het uit Veggroep Juliet wat aan Operasie Reindeer deelgeneem het en later daardie jaar (1978) in 'n volwaardige eenheid omskep is.

Die hoogtepunt tydens 203 Bn se tiende verjaarsdag was die medaljeparade op 31 Mei. Hoewel Boesmansoldate van 203 Bn gereeld operasionele diens in Owambo verrig, spits die bataljon horn ook daarop toe om die stabiele situasie tot voordeel van Boesmanland te benut. Hierdie bataljon het vir die Boesmanvolk hoop op 'n blink toekoms gebring: skole, kerke, 'n bron van inkomste en vrede.

Nog 'n tienjarige fees wat van stapel gestuur is, is die dekadelange vrede wat in Sektor 70 gevier is met 'n vlaghysingsparade op 23 Augustus, gevolg deur 'n kransleggingseremonie vir alle gesneuweldes van die sektor die volgende dag. Op 23 Augustus was dit presies tien jaar sedert SWAPO-terroriste laas die Oos-Caprivi vanuit Zambie probeer insypel het. SWAPO-terroriste het Oos-Caprivi met Katima Mulilo as hoofteiken in 'n semi-kon-vensionele offensief aangeval. Die gevolge van hierdie aanval was vir SWAPO katastrofies en pres Kenneth Kaunda van Zambie het besluit dat dit nie die moeite werd is om 'n land in rook te laat opgaan ter wille van SWAPO nie. Sedertdien het tien jaar verstryk, waarin daar vrede, voorspoed en vooruitgang in Oos-Caprivi geheers het.

The SWA Territory Force - Dependable and Invaluable

It was not only in the operational area that the soldiers of SWATF risked their lives for their country. They played an important part in civil defence activities during the Orange River floods. Many lives were saved as a result of their preventive actions. There were also times when soldiers had to assist in fire-fighting in the mountains around Windhoek and elsewhere in the country.

Another contribution by the members of SWATF was service in support of the police - street-patrols in Wind­hoek and protective services at shows and other public festivals, for instance. These activities certainly yielded positive results.

The degree to which the soldiers of South West Africa identify with the lot of the civilian population is apparent from:

*   the voluntary contribution of more than R27 000 from members of SWATF to the Flood Disaster Fund; and

*   the numerous occasions on which SWATF units and ladies' associations have entertained the aged and the
handicapped.

Because of this positive attitude towards the public, the relationship between SWATF and the people of SWA has gone from strength to strength. This goodwill has also been reciprocated; a clear indication of public gratitude for the Territory Force's work was the cheque for R40000 donated by the Friends of the Soldiers Association for the development of recreational facilities for troops in the operational area.

The community's faith in the military units of the Terri­tory Force is particularly reflected in the following events:

*   17 March saw the official opening of Keetmanshoop's Area Force Unit headquarters. The unit exercised its right of free entry to the town and ten of its members
received medals.

*   On 28 July Sector 50 Headquarters was granted the freedom of entry to Gobabis; this was the climax of the Sector's tenth anniversary celebrations.

*   Otjiwarongo's Area Force Unit was also permitted to exercise its right of freedom,

Tenth Anniversary Celebrations

61 Mechanised Battalion Group celebrated its tenth anni­versary. Its participation in the mechanised parade held at Oshakati to commemorate Operation Reindeer was par­ticularly significant, because this unit originated out of Combat Group Juliet, which fought in that operation and was transformed into a fully-fledged unit later that year (1978).

The highlight of 203 Battalion's tenth anniversary was the medal-parade on 31 May. Although the Bushman soldiers of 203 Bn regularly do operational duty in Ovam-boland, the unit has set its heart on taking full advantage of the stable situation in the interests of Bushmanland. This battalion has brought its people hope for a bright future: schools, churches, a source of income, and peace.

Another celebration was held by Sector 70, with a flag-raising ceremony on 23 August to commemorate a decade of peace in its area. This was followed the next day with a wreath-laying ceremony in honour of the Sector's dead. On 23 August it was precisely ten years since SWAPO terrorists last attempted to infiltrate Eastern Ca-privi from Zambia. In 1978, SWAPO terrorists mounted a semi-conventional offensive against Eastern Caprivi, with Katima Mulilo as their principal target. For SWAPO the consequences of his attack proved catastrophic, and Pres­ident Kenneth Kaunda of Zambia decided that it was not worth watching his country go up in flames for the sake of SWAPO. Since then Eastern Caprivi has experienced ten years of peace, progress and prosperity.

Die SWA Gebietsmacht - Zuverlässig und wertvolle

Es war nicht nur im operativen Bereich, dass die Soldaten der SWATF riskierten ihr Leben für ihr Land. Sie spielten eine wichtige Rolle bei der Zivilschutz Aktivitäten während der Orange River Überschwemmungen. Viele Leben wurden als Ergebnis ihrer Präventivmaßnahmen gespeichert. Es gab auch Zeiten, in denen Soldaten in Brand unterstützen Kämpfe in den Bergen rund um Windhoek und in anderen Teilen des Landes.

Ein weiterer Beitrag von den Mitgliedern des SWATF wurde zur Unterstützung von der Polizei - Street-Patrouillen in Windhoek und Protective Services auf Ausstellungen und andere öffentliche Feste, zum Beispiel.
Diese Aktivitäten sicherlich zu positiven Ergebnissen geführt.

Das Ausmaß, in dem die Soldaten der Süd-West-Afrika mit der Partie der Zivilbevölkerung zu ermitteln sich aus:

* Die freiwillige Beteiligung von mehr als R27 000 von Mitglieder des SWATF zu der Flutkatastrophe Fonds und

* Die zahlreichen Gelegenheiten, bei denen SWATF Einheiten und Verbände Damen unterhalten haben, die Alten und die
behinderte Menschen.

Aufgrund dieser positiven Einstellung gegenüber der Öffentlichkeit hat sich die Beziehung zwischen SWATF und das Volk von SWA von mehr an Stärke gewonnen.
Dieser Firmenwert wurde auch erwidert, ein deutliches Zeichen für öffentliche Dankbarkeit für die Arbeit des Territory Force war der Scheck für R40000 von den Freunden der Soldaten Vereinigung für die Entwicklung von Freizeiteinrichtungen für Truppen im operativen Bereich gespendet.

Die Gemeinde den Glauben an die militärischen Einheiten des Territoriums Force ist vor allem in den folgenden Ereignisse wider:

* 17. März fand die offizielle Eröffnung des Keetmanshoop's Area Force Unit Zentrale. Die Einheit ausgeübt hat Recht auf freie Einreise in die Stadt und zehn seiner Mitglieder erhalten Medaillen.

* Am 28. Juli Sector 50 Hauptsitz gewährt wurde, die Freiheit für die Einreise nach Gobabis, das war der Höhepunkt des Sektors zehntes Jubiläum.

* Otjiwarongo's Gebiet Force Unit wurde auch erlaubt, von seinem Recht Gebrauch der Freiheit.

Zehnter Jahrestag Feiern

61 Mechanisierte Bataillon Gruppe ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Seine Teilnahme an der Parade in der mechanisierten Oshakati statt Operation Rentier war besonders bedeutsam, zu gedenken, da diese Einheit der Kampfgruppe Julia, die in diesem Betrieb geführt und wurde in ein vollwertiges Gerät später in diesem Jahr (1978) verwandelt aus entstanden.

Der Höhepunkt des zehnten Jahrestags 203 Bataillons wurde die Medaille-parade am 31. Mai. Obwohl die Soldaten Bushman von 203 Mrd. regelmäßig in Betrieb befindlichen Pflicht OVAM-Boland, verfügt das Gerät über das Herz auf die volle Nutzung der stabilen Situation im Interesse der Bushmanland gesetzt.
Dieses Bataillon gebracht hat, die Menschen Hoffnung für die Zukunft: Schulen, Kirchen, eine Quelle des Einkommens und des Friedens.

Eine weitere Feier wurde durch den Sektor 70 statt, mit einer Fahne Richtfest am 23. August zu einem Jahrzehnt des Friedens in ihrem Gebiet zu gedenken. Darauf folgte am nächsten Tag mit einer Kranzniederlegung zu Ehren der Branche tot ist. Am 23. August war es genau zehn Jahre her, seit zuletzt versucht SWAPO Terroristen zu infiltrieren Ost-Ca-privi aus Sambia. Im Jahr 1978, stieg die SWAPO Terroristen ein semi-konventioneller Offensive gegen Ost-Caprivi, mit Katima Mulilo als Hauptziel. Für die SWAPO die Folgen seines Angriffs erwies sich als Katastrophe, und Präsident Kenneth Kaunda von Sambia beschlossen, dass es nicht sehenswert sein Land in Flammen aufgehen im Interesse der SWAPO.
Seitdem hat die Eastern Caprivi zehn Jahre Frieden, Fortschritt und Wohlstand erlebt.

201 Bn at Omega received its unit colours

'n Eenheidsvaandel is aan 201 Bn op Omega oorhandig

Die SWA Gebiedsmag Eer sy Ontslape Lede

Die dienste wat die soldate van SWA Gebiedsmag aan hul land en hul mense lewer, gaan beslis nie ongemerk verby nie. 29 Oktober 1988 het nog 'n hoogtepunt in die geskiedenis van 102 Bataljon van Kaokoland opgelewer, toe 'n gedenknaald ter ere van soldate wat hulle lewens opgeoffer het, deur die Bevelvoerende Generaal van die SWA GM, genl maj Meyer, onthul is.

'n Tweede gedenknaald is gedurende 1988 onthul en wel op 13 November in Suiderhofbasis ter ere van 1 SWA Genie Regiment se veertien lede wat sedert die eenheid-stigting in 1980 in die operasionele gebied gesneuwel het. By verskeie ander basisse is daar ook gedenkdienste ter ere van hulle wat die hoogste offer gebring het, gehou.

Op 4 Mei is 'n parade ter herdenking van Operasie Reindeer en die aanval op die SWAPO-basis, Cassinga, gehou. Die militere sukses op 4 Mei 1978 deur die veiligheidsmagte behaal, was 'n keerpunt in die stryd teen SWAPO-terroriste. Daarom is die spesiale herdenkingsdag deur die hoofkwartier van Sektor 10 gereel. Groot getalle oud-soldate wat by die gevegte betrokke was, het vir die geleentheid na Oshakati gegaan. Die verrigtinge is die oggend met 'n gemotoriseerde en gemeganiseerde parade deur die dorp begin. Ongeveer sewentig troepe-draers het aan die parade deelgeneem. Die deelname van die lugmag het onder andere 'n verbyvlug ingesluit. Daarna het 'n bataljonparade van 101 Bn gevolg. Lt genl I.R. Gleeson, Hoof van Weermagstaf, was die spreker tydens hierdie geleentheid. Hy het gese dat die kombinasie van die SA Weermag en die SWA Gebiedsmag 'n wenkombinasie is. 

SWATF Honours its Dead

The service rendered by the troops of SWATF to their country and its people have certainly not gone unnoticed. 29 October 1988 marked another highlight in the history of 102 Battalion of Kaokoland, when the General Officer Commanding SWATF, Maj Gen Meyer, unveiled a memo­rial obelisk in honour of those soldiers who sacrificed their lives.

A second memorial was unveiled on 13 November, at Suiderhof Base, in honour of the fourteen members of 1 SWA Engineering Regiment who lost their lives in the operational area since the unif s establishment in 1980. Services were also held at a number of other bases in memory of those who made the supreme sacrifice.

On 4 May a parade was held to commemorate Operation Reindeer and the assault on the SWAPO base, Cassinga. The security forces' victory on 4 May 1978 was the turning point in the campaign against SWAPO terrorists. It is for this reason that this special commemoration was orga­nised by Sector 10 headquarters. Large numbers of ex-soldiers who took part in the operation came to Oshakati to attend the occasion. Proceedings began in the morning with a motorised and mechanised parade through the streets of the town. Some 70 troop-carriers took part. The air force' contribution included a fly-past. This was fol­lowed by a battalion parade by 101 Bn. Lt Gen I.R. Gleeson, Chief of Defence Force Staff, gave the address, saving that the SADF and the SWA Territory Force made a winning combination.

 

SWATF ehrt seine Toten

Die erbrachten Leistungen durch die Truppen des SWATF, ihr Land und seine Menschen haben sicherlich nicht unbemerkt geblieben. 29. Oktober 1988 markiert einen weiteren Höhepunkt in der Geschichte der 102 Bataillon Kaokoland, wenn der General Kommandeur SWATF, Maj Gen Meyer, enthüllt ein Denkmal Obelisk zu Ehren der Soldaten, die ihr Leben geopfert haben.

Ein zweites Denkmal wurde am 13. November vorgestellt, bei Suiderhof Base, zu Ehren der vierzehn Mitglieder des 1 SWA Engineering Regiment, die ihr Leben verloren, im operativen Bereich unif. seit der Gründung s im Jahr 1980.
Dienstleistungen wurden auch in einer Reihe von anderen Basen im Gedenken an diejenigen, die das höchste Opfer gebracht hat.

Am 4. Mai fand eine Parade zur Erinnerung an Operation Rentier und der Angriff auf die SWAPO-Basis, Cassinga. Der Sieg der Sicherheitskräfte am 4. Mai 1978 war der Wendepunkt im Kampf gegen die SWAPO-Terroristen. Es ist aus diesem Grund, dass dieser spezielle Anlass war die nach Sektoren organisiert 10 Hauptquartier. Eine große Anzahl von Ex-Soldaten, die an der Operation kam Oshakati zu diesem Anlass eingeladen. Zu Beginn der Beratungen in den Morgen mit einem motorisierten und mechanisierten Parade durch die Straßen der Stadt. Rund 70 Träger-Truppe nahmen daran teil. Die Luftwaffe 'Beitrag enthielt einen Vorbeiflug. Dies wurde durch ein Bataillon von 101 Mrd. Parade gefolgt. Lt Gen I.R. Gleeson, Chief of Defence Force Staff, gab die Adresse, Speichern, dass die SADF und der SWA Territory Force eine gewinnbringende Kombination gemacht.

The unveiling of the memorial obelisk in honour of those soldiers who sacrificed their lives

Die Gedenknaald is by 102 Bn onthul ter ere van soldate wat hul lewens opgeoffer het

Militere Oefeninge

Deur die loop van die jaar het drie militere oefeninge plaasgevind. Die grootste vlootoefening in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Vloot, Oefening Magersfontein, is aan die Suidweskus in die omgewing van Walvisbaai gehou. Hierdie oefening het egter hoofsaaklik SA Weermag-deelname behels.

'n Gemeganiseerde militere oefening wat ten doel gehad het om Burgermaglede op te skerp en paraat te maak vir grensdiens, is ook in die weste van Owamboland gehou. Die oefening wat die afsluiting van die Burgermaglede se heropleiding was, is deur 'n groot aantal senior weermaglede en genooide gaste bygewoon. Dit is voorafgegaan deur 'n statiese uitstalling en demonstrasie van verskil-lende infanterie, artillerie, lugafweer en pantserwapens.

Tydens die oefening is van lewendige ammunisie gebruik gemaak en 'n divisie gevegsvoertuie van die Suid-Afrikaanse Weermag, bestaande uit Olifanttenks en Ratel-gevegsvoertuie, gesteun deur mortiere en artillerie, asook Impala vegvliegtuie van die SA Lugmag, het aan 'n skynaanval deelgeneem. Die SA Geneeskundige Diens het 'n ondersteunende rol gespeel.

Nog 'n militere oefening wat gedurende die jaar plaas­gevind het, was Oefening Nekslag. Die doel van hierdie operasie was om die werktuigkundiges van 1 SWA Werk-plaas vertroud te maak met die moeilike operasionele omstandighede, waaronder hulle steeds doeltreffend moes kon werk. Werktuigkundiges se rol in militere operasies was nog altyd van groot belang, aangesien die diensbaar-heid van voertuie 'n bepalende rol in die sukses van militere operasies kan speel.

Die SWA Gebiedsmag en Kultuur

Die Gebiedsmag het ook deur skou-optredes en uitstallings by verskeie geleenthede 'n groot rol gespeel. Op kultuurgebied het die SWA GM ook sy deel bygedra. Tydens die Dias 500-fees wat in Julie op Luderitz gehou is, is net die hoogste lof uitgespreek vir die bydrae wat uniformdraende personeel en veral die lede van die Ge­biedsmag tot die geleentheid gelewer het.

Die Gebiedsmagorkes, 202 Bataljon se koor en 'n motorfietsseksie van 1 SWA Spesialiste-eenheid het verskeie openbare optredes gedurende die feesperiode gelewer. 'n Beskermingselement van Bethanie se areamageenheid met steun van Luderitz se areamagkompanie, het vir die veiligheid van die feesgangers gesorg.

Die Soldaat en Sport

Die kameraadskap en groepsgees wat deur sport ontwikkel word, is van groot belang in 'n gevegsituasie en Swakopmund is gereel en aangebied. Hierdie marathon wat as een van die moordendste marathons in die land beskou word, is op 9 Julie beslis.

'n Driedae-lange sportfees is ook in Julie deur Sektor 50 op Gobabis gereel. Alle suidelike militere formasies en eenhede het hieraan deelgeneem. Afgesien van die bekende sportitems is 'n roetemars vir die eerste keer in Suidwes-Afrika se sportgeskiedenis as 'n sportitem aange­bied. Tydens hierdie feesgeleentheid het SWA Militere Skool skoonskip gemaak.

Die tiende Visrivier-marathon wat jaarliks deur Sektor 60 op Keetmanshoop aangebied word, was soos in die verlede weer eens 'n groot sukses. Ook aan hierdie mara­thon het die sportgeesdriftiges van die SWA GM ywerig deelgeneem.

Die Caprivi-halfmarathon het op 22 Oktober tussen M'Pacha en Katima Mulilo plaasgevind. Die marathon, wat in 1987 vir die eerste keer aangebied is, het verskeie top marathon atlete vanoor die hele Suid-Afrika gelok na een van die mees afgesonderde plekke in Suid- en Suidwes-Afrika. In die afdeling vir weegmagmans het die Capriviane geseevier. Na afloop van die marathon is alle atlete en belangstellendes getrakteer met 'n skouspelagtige vuurkragdemonstrasie.

Afgesien van die uitstekende prestasies wat lede van die SWA GM in byna alle sportsoorte behaal het, is 'n splinternuwe sportsoort, Handbal, ook sedert die begin van 1988 deur lede van die Gebiedsmag beoefen. Reeds na een seisoen is die SWA GM se handbalspelers as van die bestes tydens die SA Handbal Federasie-klubkampioen-skappe uitgewys.

'n Volksweermag

In 1988 was die SWA Gebiedsmag dus weer eens by uitstek 'n ware Volksweermag wat die belange van alle Suidwesters gedien het en wat weer soos in vorige jare sy opdrag en taak nougeset uitgevoer het.

Die vasstelling van die datum waarop die tienjaar-oue Resolusie 435 van die Verenigde Volke in werking gestel gaan word om die onafhanklikheid van SWA/Namibie teweeg te bring, gaan egter ook vir die SWA Gebiedsmag die afsluiting van 'n fase meebring, want een van die bepalings van hierdie Resolusie is dat die Gebiedsmag moet ontbind.

Die SWA Gebiedsmag is op 27 Met 1989 gedemobiliseer

Military Exercises

Three military exercises were held in the course of the year. The largest naval exercise in the South African Navy's history, Exercise Magersfontein, was held on the South West coast in the vicinity of Walvis Bay. This exercise was mainly for the benefit of SA Defence Force units, however.

A mechanised military exercise aimed at refreshing an preparing Citizen Force units for border duty was held in western Ovamboland. This exercise marked the conclu­sion of these Citizen Force soldiers' retraining and was attended by a large number of senior defence force officers and invited guests. It was preceded by a static exhibition and by a demonstration of various infantry, artillery, anti­aircraft and anti-tank weapons.

Live ammunition was used during the exercise and a division of South African Defence Force armoured vehi­cles, consisting of Olifant tanks and Ratel armoured per­sonnel carriers, supported by mortars and artillery and by Impala fighter aircraft from the South African Air Force, took part in a mock attack. The SA Medical Service played a support role.

Another military exercise that took place during the year was Exercise Nekslag, the aim of which was to acquaint the mechanics of 1 SWA Workshop with the difficult operational conditions under which they would still be expected to work effectively. The mechanic has always played a very impotant part in military operations, because the serviceability of vehicles can be crucial to success.

SWATF and Culture

The Territory Force has taken part in many shows and exhibitions. It has also done its bit in cultural terms. During the Dias 500 festival held in Luderitz in July, the uniformed personnel and particularly the members of the Territory Force were singled out for the highest praise.

The Territory Force Band, 202 Battalion's choir and a motor-cycle section from 1 SWA Specialist Unit per­formed at various public functions during the festival. Security was provided by a protection element of Betha-nien Area Force Unit supported by Liideritz's Area Force Company.

Sport and the Soldier

The camaraderie and sense of belonging developed by sport is very important in the combat situation, which is why the Territory Force expends so much effort on it.

As usual, the Territory Force organised the annual Dunes marathon over the 52 km between Swakopmund and Walvis Bay. The marathon, one of the toughest in the country, was held on 9 July.

A three-day sports meeting was also organised by Sec­tor 50 in July at Gobabis. All southern military formations and units participated. Apart from the usual sports items, a route march was included in the programme for the first time in South West Africa's sporting history. SWA Mili­tary School swept the board at the festival.

The tenth Fish River marathon, which is organised annually by Sector 60 at Keetmanshoop, was once again a great success. SWATF's sports enthusiasts also threw themselves into this event.

The Caprivi half-marathon was held on 22 October between M'Pacha and Katima Mulilo. The race, which was held for the first time in 1987, attracted several of the top marathon athletes in South Africa to one of the most remote parts of South or South West Africa. The Capri-vians won the defence force men's category. After the marathon the competitors and spectators were treated to a spectacular demonstration of military firepower.

Besides the outstanding achievements of members of SWATF in virtually every kind of sport, the beginning of 1988 saw the introduction of a brand new sport to the Territory Force - handball. After just one season, the SWATF team was singled out as one of the best in the SA Handball Federation club championships.

A People's Defence Force

1988 showed once again that the SWA Territory Force is above all a people's defence force, which serves in the interests of all South Westers and which, as in previous years, does its duty and carries out its orders to the letter. The agreement on the date upon which the ten-year old UN Resolution 435 is to come into operation, paving the way for the independence of SWA/Namibia, will also mark the end of a phase in the history of the SWA Territory Force, for one of the stipulations of the resolution that the Territory Force must be disbanded.

The SWA Territory Force was demobolised on 27 May 1989.

Militärische Übungen

Drei militärische Übungen wurden im Laufe des Jahres stattfinden. Der größte See Übung in der Geschichte der südafrikanischen Marine, Übung Magersfontein, wurde auf der Süd-West-Küste in der Nähe von Walvis Bay statt. Diese Übung wurde vor allem zum Nutzen der SA Defence Force Einheiten jedoch.

Eine militärische Übung bei mechanisierten ein erfrischendes Vorbereitung Citizen Force-Einheiten für die Grenzüberwachung Pflicht zielte in westlicher Richtung statt. Diese Übung war der Abschluss dieser Citizen Force Soldaten Umschulung und wurde von einer großen Zahl hochrangiger Offiziere Defence Force besucht und geladene Gäste. Es war durch eine statische Ausstellung eingeleitet und durch eine Demonstration der verschiedenen Infanterie, Artillerie, Flugabwehr-und Anti-Panzer-Waffen.

Live Munition wurde während der Übung und eine Abteilung der South African Defence Force eingesetzt gepanzerte Fahrzeuge, bestehend aus Olifant Ratel Panzer und gepanzerte Mannschaftswagen durch Mörser und Artillerie und Kampfflugzeuge von Impala von der South African Air Force unterstützt, nahm an einem Mock Angriff. Die SA Medical Service spielten eine unterstützende Rolle einnehmen.

Eine weitere militärische Übung, die im Laufe des Jahres nahm war Nekslag Übung, deren Ziel es war, die Mechanik von 1 SWA-Workshop mit den schwierigen Bedingungen, unter denen sie noch immer erwartet werden, um effektiv zu arbeiten vertraut zu machen. Der Mechaniker hat seit jeher eine besondere Rolle spielt an militärischen Operationen teil, weil die Wartungsfreundlichkeit der Fahrzeuge werden kann entscheidend für den Erfolg.

SWATF und Kultur

Das Gebiet Force hat an vielen Messen und Ausstellungen aufgenommen. Es hat auch seinen Teil getan in kultureller Hinsicht. Während der 500 Dias Festival in Lüderitz die im Juli stattfand, waren die uniformierten Personal und vor allem die Mitglieder des Territoriums Force für das höchste Lob hervorgehoben.

Das Gebiet Force Band, 202 Bataillons Chor und ein Motorrad von Abschnitt 1 SWA Specialist Unit durchgeführt in verschiedenen öffentlichen Funktionen während des Festivals. Sicherheit wurde von einem Element zum Schutz der Betha-nien Area Force Unit unterstützt durch Area Lüderitz Force Firma zur Verfügung gestellt.

Sport und der Soldat

Die Kameradschaft und das Gefühl der Zugehörigkeit, die der Sport entwickelt, ist sehr wichtig im Kampf Situation, weshalb das Gebiet Force verbraucht so viel Mühe darauf.

Wie üblich, hat die Territory Force der jährlichen Dunes-Marathon über die 52 km zwischen Swakopmund und Walvis Bay. Der Marathon, einer der härtesten im Land, wurde am 9. Juli statt.

Ein dreitägiges Sportfest wurde auch von Sektor 50 im Juli in Gobabis organisiert. Alle südlichen militärischen Formationen und Einheiten beteiligt. Neben den üblichen Sport-Artikel, eine Route Marsch in das Programm zum ersten Mal in der sportlichen South West Africa's Geschichte enthalten. SWA Militärschule fegte das Brett auf dem Festival.

Der zehnte Fish River-Marathon, der jährlich durch Sector 60 organisiert wird bei Keetmanshoop, war wieder ein großer Erfolg. SWATF's Sportbegeisterte auch warfen sich in diesem Event.

Der Caprivi-Halbmarathon am 22. Oktober zwischen M'Pacha und Katima Mulilo statt. Das Rennen, das zum ersten Mal im Jahre 1987 stattfand, zog einige der Top-Marathon-Athleten in Südafrika in einen der entlegensten Teile der Süd-oder Süd-West-Afrika. Die Capri-vians gewann die Streitmacht der Männer Kategorie. Nach dem Marathon der Teilnehmer und Zuschauer wurden zu einer spektakulären Demonstration militärischer Feuerkraft behandelt.

Neben den herausragenden Leistungen der Mitglieder des SWATF in nahezu jede Art von Sport, sah das Anfang 1988 die Einführung eines neuen Sport für das Gebiet Force - Handball. Nach nur einer Saison wurde der SWATF Team als eines der besten in der SA Handball Federation Club Championships hervorgehoben.

Ein Volk Verteidigungsmacht

1988 zeigte erneut, dass die SWA Territory Force ist vor allem eine Verteidigung der Menschen Kraft, die die Interessen aller South Westers und die wie in den Vorjahren, nicht ihre Pflicht und führt ihre Aufträge auf das Schreiben dient. Die Vereinbarung über den Zeitpunkt, zu dem die zehn Jahre alte UN-Resolution 435 ist in Betrieb genommen, womit der Weg für die Unabhängigkeit der SWA / Namibia, wird auch das Ende einer Phase in der Geschichte der SWA Territory Force für eine der Bestimmungen der Resolution, dass das Hoheitsgebiet Force aufgelöst werden muss.

Die SWA Territory demobolised Force wurde am 27. Mai 1989.

In the constitutional development of SWA diplomacy and negotiation played and important role

In die konstitusionele ontwikkeling van SWA het diplomasie en onderhandeling gewis 'n belangrike rol gespeel

MILITERE KRONIEK VAN S.WES-AFRIKA (1915 - 1988)

Saamgestel deur kol C.J. Nothling

Inleiding

Die aanvaarding van UNSCR 435/78 (Resolusie 435) deur die Verenigde Volke (VVO) se veiligheidsraad in Septem­ber 1978 het die weg aangedui vir 'n onafhanklike Suidwes-Afrika/Namibie (SWA). In weerwil van die optimistiese vooruitsig dat SWA reeds teen die einde van 1978 op die weg van onafhanklikheid geplaas sou word, is die implementering van 'n onderhandelde skikplan vir die gebied egter met meer as 'n dekade vertraag. Die onder-tekening van die drieparty en bylaterale ooreenkoms by die Verenigde Volke in New York op 22 Desember 1988 was 'n belangrike mylpaal in SWA se konstitusionele ontwikkelingsgeskiedenis ofskoon heelwat struikelblokke nog in die weg van SWA se onafhanklikheid gestaan het.

Na die ondertekening van hierdie ooreenkomste het die Suid-Afrikaanse Minister van Buitelandse Sake, mnr Pik Botha, opgemerk dat die swaar verliese wat die Suid-Afrikaanse magte die vyand (magte van die MPLA-bewind en Kubaanse troepe) by die Lombarivier in Angola toegedien het (1987), die keerpunt was wat tot die drieparty-ooreenkoms gelei het.

Mnr Botha se uitlating was weer eens 'n bevestiging van vorige uitsprake deur politieke leiers en militere kenners. Die Minister van Verdediging, genl M.A. de M. Malan, het by verskillende geleenthede duidelik te kenne gegee dat die Suid-Afrikaanse magte se militere oorwinnings in Angola die Kubaanse regering en die MPLA-bewind na die onderhandelingstafel gedwing het. So bv het hy tydens 'n vleuelparade by die Sentrale Vliegskool (Dunnottar) op 1 Desember 1988 die volgende opmerking gemaak: "Die gevegte by die Lombarivier en Cuito Cuanavale het Kuba en die Luanda-regime na die onderhandelingstafel gedwing."

In die konstitusionele ontwikkelingsgeskiedenis van SWA het diplomasie en onderhandeling gewis 'n belangrike rol gespeel. Terselfdertyd kan die deurslaggewende rol wat militere faktore as dryfvere in die onderhandelingsproses met betrekking tot SWA gespeel het, nouliks ontken word. Insgelyks kan die historiese rol van militere konflik in die politieke ontwikkeling van SWA ook nie onderskat word nie.

In hierdie artikel word die militere geskiedenis van SWA oorsigtelik in oenskou geneem. Dit is uiteraard onvolledig, dog daar is gepoog om die belangrikste historiese grepe wat 'n rol in SWA se ontwikkelingsgeskiedenis gespeel het in perspektief te plaas.

Eerste Wereldoorlog

Suid-Afrika (SA) het in die Eerste Wereldoorlog vir die eerste maal in SWA betrokke geraak toe 'n ekspedisiemag van 67 000 man in 1914 gemobiliseer is om die gebied van die Duitse koloniale bewind te verower.

Gedurende die veldtog in Duits-Suidwes-Afrika het die Suid-Afrikaanse magte die Duitse magte binne ses maande met 'n verlies van slegs 266 man tot oorgawe gedwing. Op 9 Julie 1915 het dr Theodor Seitz, die Duitse goewerneur, en die Duitse opperbevelhebber, kol V. Franke, by Khorab (Otavi) met sowat 4 740 soldate oorgegee. Die gebied van 825000 vk km is op dieselfde dag tydelik onder Suid-Afrikaanse militere bestuur geplaas.

Militere bestuur in SWA is op 17 Desember 1920 beeindig toe die gebied deur die Volkebond ingevolge die mandaatstelsel onder SA se administrasie geplaas is.

Die Twintigerjare:

Vrywilliger-organisasies en Opstande

In die vroee twintigerjare het die Administrateur van SWA verskeie versoeke vir die stigting van skietverenigings ontvang. Hierdie versoeke is goedgekeur en die regulasies vir die stigting van die militere skietklubs is in 1921 uitgevaardig. Hierdie skietklubs het hul eie konstitusies gehad wat deur die Administrateur goedgekeur is.

Die volgende operasionele optrede van die Unieverdedigingsmag in SWA het in 1922 plaasgevind toe die Bondelswarts-stam onder kaptein Jacobus Christian in opstand gekom het omdat die owerheid nie aan hul eise rakende die grense van hul reservaat wou toegee nie. Nadat die stamkaptein geweier het om 'n aantal van sy volgelinge wat hul aan wangedrag en diefstal skuldig gemaak het, uit te lewer, is 'n mag van 400 man in SWA op die been gebring. Lede van die skietklubs het op 'n vrywillige grondslag in hierdie mag gedien.

Die hulp van die Suid-Afrikaanse Lugmag is ook ingeroep om die opstand te be'e'indig. Die rebelle wat in gevegte by Driehoek en Berg Kanmer swaar verliese gely het, is uiteindelik op 2 Junie 1922 tot oorgawe gedwing teen welke tyd die Lugmag 105 operasionele ure sonder verliese gevlieg het. Meer as 100 rebelle is dood terwyl net twee lede van die veiligheidsmagte omgekom het.

In Januarie 1923 is 'n Burgermag proklamasie uitgevaardig wat voorsiening gemaak het vir die insluiting en aanwending van geskikte weerbare mans in SWA vir die verdediging van die gebied. 'n Aanvang is gemaak met die opstel van 'n Burgermaglys terwyl offisiere aangestel is. Hierdie stelsel van militere diens is deur latere proklamasies in 1924 en 1927 gewysig.

In April 1925 het die Rehoboth-basters in opstand ge­kom. Altesame 464 lede van die Burgermag is in sekere distrikte opgeroep en 'n mag onder Kol M.J. de Jager is gemobiliseer om die opstand te onderdruk. Inmiddels is besluit om drie vliegtuie van die Suid-Afrikaanse Lugmag na SWA te stuur. Op 4 April het die vliegtuie van Louisvale opgestyg en oor Keetmanshoop na die Rehoboth gebied gevlieg. Lugoperasies teen die opstandelinge het die vol­gende dag begin en is binne enkele ure suksesyol afgehandel. Hierna is lugoperasies ook in ander gebiede onderneem.

In 'n spesiale resolusie wat na die opstand deur die SWA-Adviesraad aanvaar is, is die doeltreffende optrede van die veiligheidsmagte geloof.

Dit is interessant om daarop te let dat SWA se verdedi-gingsuitgawes in daardie stadium geheel en al deur die SWA-administrasie gedra is. Selfs die Burgermagkomponent wat tydens die Rehoboth-opstand gemobiliseer is, is deur die SWA-administrasie gefinansier.

Nog 'n gebeurtenis van historiese belang wat in 1925 plaasgevind het, was die kansellering van die regulasies van 1921 wat die stigting van skietklubs gemagtig het. In die plek hiervan is voorsiening gemaak vir skietoefeninge onder Burgermagregulasies.

'n Daadwerklike poging is in 1927 aangewend om die Burgermag (SWA) as 'n effektiewe verdedigingsorganisasie te vestig. 'n Ambisieuse skema is gepubliseer terwyl 'n permanente hoofkwartier vir die Burgermag gestig is. Kol M.J. de Jager is as hoofkommandant aangestel met Maj C.A.B. van Coller (die Kommissaris van Polisie van SWA) as hoof-staf-offisier en Kapt W.G.C. Steyn as staf-adjudant. In Oktober 1927 het selfs verdere aanstellings gevolg, nl die van Maj Fourie as Direkteur van Geneeskundige Dienste en Maj. E. Richardson as Direkteur van Voorrade.

Vanwee geldelike probleme het die Burgermag nooit behoorlik gefunksioneer nie en militere opleiding het nouliks meer as skyfskietoefeninge behels. Die pos van staf-adjudant is in 1931 afgeskaf terwyl die van Hoofkomman­dant in 'n erepos omskep is. Die Burgermagorganisasie het feitlik tot niet gegaan en selfs die skietoefeninge het op 'n nie-amptelike grondslag plaasgevind.

Die Dertigerjare: Opstand in Owambo en Stigting van Kmdmt SWA

In Julie 1932 het die owerheid in SWA probleme met die hoof van die Ukuambi-stam ondervind. Drie vliegtuie van die Suid-Afrikaanse Lugmag en twee pantserkarre is vanaf Pretoria na Owambo gestuur en die stamhoof is tot oorgawe gedwing.

In 1938 en 1939 het verskeie instansies gepoog om die Burgermag te laat herleef en 'n skoolkadetkorps in SWA op die been te bring. Samespreklngs in Maart 1939 het gelei tot 'n konsepvoorstel vir die daarstelling van 'n infanterie-bataljon met 'n totale sterkte 29 offisiere en 402 ander range. Hierdie voorstel het uiteindelik gelei tot Unie-regeringsproklamasie no 234 van 1939 waardeur die Verdedigingswet van 1912 ook op SWA van toepassing gemaak is. Ingevolge hierdie proklamasie is Kommandement SWA in November 1939 gestig. Dit het bestaan uit 'n Burgermagkomponent van vrywilligers wat verder aangevul is deur 'n ondersteuningskompanie en seiners.

Op 1 Desember 1939 is die 1 SWA Infanterie-bataljon (1 SWA Inf Bn) gestig met sy hoofkwartier in Windhoek. Dit het deel gevorm van die Unie se Burgermag.

Tweede Wereldoorlog

In hierdie stadium het Suid-Afrika as bondgenoot van die Geallieerde lande reeds tot die Tweede Wereldoorlog toegetree. SWA was lank nie meer 'n Duitse kolonie nie, maar Duitse sentimente was steeds sterk en Adolf Hitler se bewindsoorname in Duitsland het die invloed van die Nazi-party ook in SWA laat toeneem. Gedurende die dertigerjare het Hitler openlik aangedring op die teruggawe van die vroeere Duitse kolonies. Tydens die ampstermyn van Dr D.G. Conradie het militante Nazi-organisasies heelwat onrus in SWA veroorsaak. Dit het die owerheid genoop om op te tree en teen die einde van 1939 was reeds 150 Nazi-gesinde leiers ge'i'nterneer en in Oktober 1940 het 1 200 Duitssprekendes hul in interneringskampe bevind.

Die nuutgestigte infanterie-bataljon van SWA is op 20 Junie 1940 gemobiliseer. In die daaropvolgende maande is die eenheid hoofsaaklik gebruik om krygsgevangenes te begelei en te bewaak.

As gevolg van die vreedsame toestand in SWA gedurende die Tweede Wereldoorlog, was dit spoedig moontlik om 1 SWA Inf Bn na die Unie te verskuif. Op 22 Junie 1940 is dit as 'n vrywilliger-oorlogstydse bataljon gemobiliseer en gedurende die oorlog het dit in SA en Noord-Afrika gedien.

In 1940 is 32 Verdedigingskietverenigings in SWA gestig en in vier kommando's georganiseer, dog hul bedrywighede is in dieselfde jaar gestaak. In hulle plek is sewentien Nasionale Reserwe-vrywilligereenhede gestig.

Op 20 Januarie 1940 stuur die Adjudant-generaal die volgende besonderhede oor Kmdmt SWA aan die Hoof van die Generale Staf:

SWA HK is gestig in Windhoek met die volgende staf: Bevelvoerder 2 Stafoffisiere 2 Ordonnansklerke

Een stafoffisier sou ook as adjudant optree vir 1 SWA Inf Bn wat as 'n eenheid van die Aktiewe Burgermag gestig is met Windhoek as hoofkwartier en afdelings by Keetmanshoop, Grootfontein, Otjiwarongo, Outjo, Okahandja en Kalkveld.

In Walvisbaai is lugafweer en artillerie-eenhede geplaas.

Die Na-oorlogse Tydperk: 1946-1948

Op 1 Januarie 1946 herleef die ou 1 SWA Inf Bn onder sy ou naam. Die sewentien Nasionale Reserwe-vrywiliigers-eenhede het hul aktiwiteite in 1946 weer hervat en daarmee voortgegaan tot 15 Desember 1948 toe die skietverenigings vervang is deur skietkommando's.

Die Nasionale Reserwe van Vrywilligereenhede in SWA is op 31 Maart 1947 ontbind. In die tyd wat hulle in diens was, het die Nasionale Vrywilligers militere opleiding op 'n deeltydse basis ontvang om hulle vir enige taak wat moontlik aan hulle toegeken kon word, voor te berei.

Die Vyftigerjare:

Stigting van Kommando's

Gedurende 1957 is die SWA Infanterie-eenheid as gevolg van 'n beperkte reorganisasie van die Unieverdedigingsmag na 'n pantserkarregiment verander. Die Goewerneur-generaal het die nuwe eenheidsbenaming, nl Regi­ment SWA, goedgekeur. In dieselfde jaar is die skietkom­mando's in kommando's omgeskep. Die volgende ses kommando's en een veldkornetskap is gestig:

Kommando

Etosha se Veldkornetskap

Gibeon

Gobabis

Noordelike SWA

Noordwestelike SWA

Sentraal SWA

Suidelike SWA Distrikte

Tsumeb en Grootfontein

Gibeon en Maltehoho

Gobabis

Outjo en Otjiwarongo

Okahandja en Rehoboth

Okahandja, Rehoboth en

Windhoek

Luderitz, Warmbad, Keetmanshoop en Bethanie

Sestigerjare: Beginvan die 'Grensoorlog'

Vanaf 1 Junie 1960 is Regiment SWA hervernoem na Regiment Windhoek om dit in ooreenstemming te bring met die beleid om eenhede te vernoem na dorpe en plekke.

In 1965 het die South West African People's Organisa­tion (SWAPO), wat in 1958 as die Ovamboland People's Congress (OPC) gestig is, besluit om terreuraanvalle in SWA te loods. SWAPO-terroriste van die organisasie se militante vleuel, PLAN (People's Liberation Army of Nami­bia), het Owambo binnegesypel en 'n basis by Ongulumbashe gestig. Op 26 Augustus 1966 het 'n polisiemag die kamp in 'n verrassingsaanval vernietig. Twee terroriste is doodgeskiet en nege gevange geneem.

In dieselfde jaar het drie ander terroristegroepe die grens na SWA oorgesteek en in Owambo bedrywig geraak. In een geval in September 1966, het die grensdorpie, Oshikango, onder skoot gekom. In Maart 1967 is 'n polisiepatrollie in Wes-Caprivi in 'n hinderlaag gelok, maar feitlik al die terroriste is later doodgeskiet of aangekeer. In Mei 1967 het SWAPO nog 'n terugslag gekry toe hul opperbevelhebber, Tobias Hanyeko, tydens 'n skermutseling langs die Zambezirivier doodgeskiet is. In die volgende tien maande is verdere welslae teen die terroriste behaal en teen April 1968 het die veiligheidsituasie dermate verbeter dat die SA Polisie sy teeninsur-gensie-personeel aan Owarnbo kon onttrek. In diesefde jaar is twintig SWAPO-leiers, insluitende Herman Toivo ja Toivo, tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir oortreding van die wet op terrorisme.

In Oktober 1968 het twee groot terroristegroepe egter opnuut in Owambo begin optree. Altesaam 56 terroriste is binne een week na hul aankoms in Owambo aangekeer en PLAN het hierna weer in kleiner groepies opgetree.

Noodtoestand in 1972

'n Uitgebreide staking in SWA het in Januarie 1972 gelei tot die afkondiging van 'n noodtoestand in SWA se noordelike gebiede. Terselfdertyd is eenhede van die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) daarheen gestuur om te help met die handhawing van wet en orde.

Hernieude Terreur en SAW se Toetrede(1973 - 1974)

In Januarie 1973 het SWAPO 'n nuwe offensief van terreur-aanvalle geloods. In een voorval is 'n polisiekamp aan gekonsentreerde outomatiese geweervuur onderwerp. Die toename in terroriste-aktiwiteite het daartoe gelei dat die SA Leer in dieselfde jaar die teeninsurgensie-taak oorgeneem het.

Die toenemende terroristebedrywighede van SWAPO in die tydperk 1973-1974 en die groter betrokkenheid van die SAW in die gebied, het egter ook ander probleme na vore gebring. Vir 'n gebied wat eendag onafhanklik sou wees, het SWA se sosio-ekonomiese bestel bepaalde leemtes geopenbaar: die ekonomiese lewe het grootliks gesentreer om die landbou wat op sigself betreklik onontwikkeld was. Die algemene vlak van onderwys en opleiding was ontoereikend terwyl bestaande gemeenskapsdienste nie veel beter daaraan toe was nie. Dit was teen hierdie agtergrond dat plaaslike owerhede en staatsdepartemente die SAW om bystand genader het.

Die hulpverleningsprogramme wat hierop deur die SAW van stapel gestuur is, het in hoofsaak neergekom op die verlening van opvoedkundige, landboukundige en tegniese bystand. Reeds in Oktober 1974 is die eerste groep van vyftien gekeurde dienspligtiges met onderwys-kwallfikasies reeds na Kavango gestuur om die nypende tekort aan leerkragte aldaar te verlig en in die volgende jaar is meer as 150 onderwysers aan Owanibo, Kavango en Caprivi voorsien.

Versoeke wat die SWA ontvang het vir hulpverlening op landbougebied, het gelei tot die aanwending van landbou-voorligters, veeartse en landboutegnik. Weermagspersoneel is ook as onderwysers by landbou-inrigtings soos die Ogongo-landboukollege (Owambo) aangewend. Voorligtingspersoneel was ook by 'n groot aantal verbouingsprojekte soos die groenteprojek te Kapako (Kavango) betrokke.

Die SAW het ook op mediese gebied hulp aan plaaslike owerhede en gemeenskappe verleen. Geneeshere by basisse was na afhandeling van hul daaglikse siekeparades beskikbaar vir diens by staatshospitale waar die plaaslike bevolking mediese behandeling kon ontvang. Verder het mediese offisiere klinieke in die verskillende distrikte behartig waar duisende mense medies behandel is. Die SAGD het egter ook tandartse, veeartse, aptekers, gesond-heidsoffisiere, verpleegkundiges en mediese ordonnanse beskikbaar gestel wat 'n onmisbare bydrae tot die bevordering van die gesondheid van die mense en diere in die operasionele gebied gemaak het. Danksy die vinnige optrede van mediese personeel, is talle lewens gered; so byvoorbeeld is talle mense wat in landmynontploffings beseer is, deur middel van helikopters en vliegtuie na hospitals afgevoer waar noodoperasies betyds op hul uitgevoer kon word.

Die bydrae wat die SAW oor die jare heen tot die sosio-ekonomiese ontwikkeling van SWA gelewer het, het nooit prominent in beriggewing deur die media na vore gekorn nie. Die SAW se operasionele optredes het meer publisiteit geniet. Tog het 'n gewese redakteur van Die Transvaler, Dr Willem (Wimpie) de Klerk, na 'n begeleide besoek aan SWA op 21 Julie 1982 met groot lof na hierdie sy van die SAW se betrokkenheid in SWA verwys. Hy het onder meer die volgende geskryf: "Inderdaad, die Weermag is werkgewer, opleier, weldoener en entrepeneur in die wereld wat gevange was in primitiwiteit en onderontwikkeling. Van hulle kant is al die humanitere dinge gedoen om die verstand en hart van die inheemse bevolkings te wen vir 'n bevrydende lewenskwaliteit."

In 'n publikasie getiteld Die Suid-Afrikaanse Weermag se Bydrae tot die Sosio-ekonomiese Ontwikkeling van Suidwes-Afrika (1982), wat deur die Militere Informasie-buro uitgegee is, het die skrywer, J.A. Visser, sy waarnemings as volg opgesom: "Teen die agtergrond van die positiewe en konstruktiewe bydrae van die SAW, is dit duidelik dat die SAW die grootste enkele struikelblok in die weg van 'n Marxistiese magsoorname in SWA is. Deur die teenwoordigheid van die SAW word die maatskaplike en ekonomiese vooruitgang sowel as die politieke regte en vryheid van die inheemse bevolkingsgroepe gewaarborg, verseker en gerespekteer."

MILITARY CHRONICLE OF S. WEST AFRICA (1915 - 1988)

Compiled by Col C.J. Nothling

Introduction

The acceptance of UNSCR 435/78 (Resolution 435) by the Security Council of the United Nations Organisation (UNO) in September 1978, was the prelude to an indepen­dent South West Africa/Namibia (SWA). Notwithstanding the optimistic prospect that SWA would become indepen­dent by the end of 1978, the implementation of a settlement plan for the territory was delayed for more than a decade. The signing of a tripartite and bilateral agreement by the United Nations in New York on 22 December 1988, was an important milestone in the constitutional and historical development although considerable obstacles impeded the course of independence for SWA.

After these agreements were signed, the South African Minister of Foreign Affairs, Mr Pik Botha, remarked that the heavy losses infliced by the South African forces on the enemy (the forces of the MPLA government and the Cuban troops) at the Lpmba River in Angola (1987) was the turning point which resulted in the tripartite agreement.

Mr Botha's statement was a confirmation of previous statements by political leaders and military experts. The Minister of Defence, General M. A. de M. Malan unequiv­ocally indicated on several occasions that the military successes of the South African forces in Angola, forced the Cuban government and the MPLA authorities to the con­ference table. At a wings parade at the Central Flying School (Dunnottar) on 1 December 1988 he remarked as follows: "The battles at Lomba River and Cuito Cuanavale forced the Cubans and the Luanda regime to the confer­ence table."

Historically, the constitutional development of SWA proved that diplomacy and negotiation played an impor­tant part. At the same time the decisive role of the military factors as an impetus to the negotiation process concern­ing SWA cannot be ignored. Similarly the historical part played by the military should not be underestimated vis-a-vis the political development of SWA.

In this article the military history of SWA is reviewed. In the nature of things, it is incomplete, albeit an attempt has been made to reflect and to place in perspective the most important facets which played a role in the historical development.

First World War

During the First World War, South Africa became in­volved in SWA for the first time when an expeditionary force of 67 000 men was mobilised in 1914 to conquer the territory from the German colonial regime. During the campaign in German South West Africa, the South Afri­can forces, with a loss of only 266 men, forced the German forces to surrender within six months. On 9 July 1915 Dr Theodor Seitz, the German Governor, and the Commander-in-Chief, Colonel V. Franke, surrendered at Khorab (Otavi) with 4 740 soldiers. The territory of 825 000 square kilometres was placed temporarily under South African military rule on the same date.

Military rule in SWA was terminated on 17 December 1920 when the League of Nations placed it under the control of South Africa under the Mandate System.

The Twenties: Voluntary Organisations and Revolts

In the early twenties the Administrator of SWA received several requests that rifle clubs be established. These requests were approved and regulations for the establish­ment of military rifle clubs were enacted in 1921. These rifle clubs had their own constitutions which were ap­proved by the Administrator.

The next operational action by the Union Defence Force in SWA took place in 1922 when the Bondelswarts Tribe under the leadership of Captain Jacobus Christian re­volted because the authorities would not agree to their claim that certain changes should be made to the borders of their reserve. After a refusal by the tribal chief to hand over a number of his followers who had misconducted themselves and had been involved in thefts, a force of 400 men was established in SWA. Members of the rifle clubs served in this force on a voluntary basis.

The South African Air Force assisted to quell the upris­ing. The rebels, who suffered heavy losses in battles at Driehoek and Berg Kanmer, were eventually forced to surrender on 2 July 1922 by which time the Air Force had flown 105 hours without loss. More than 100 rebels were killed whilst only two members of the security forces were lost.

In January 1923 a Citizen Force Proclamation was issued which provided for the inclusion and use of suitable, able-bodied men for the defence of the territory. A start was made to compile a Citizen Force list and officers were appointed. This system of military service was subse­quently amended by proclamations in 1924 and 1927.

In April 1925 the Rehoboth Basters revolted. Altogether 464 members of the Citizen Force were called up in certain districts and a force under the command of Col M.J. de Jager was mobilised to suppress the revolt. Three aircraft of the South African Air Force were also sent to SWA. On 4 April the aircraft took off from Lpuisvale and flew via Keetmanshoop to the Rehoboth territory. An air offensive against the rebels commenced the following day and was completed successfully within a few hours. Thereafter an air offensive was undertaken in other areas.

The security forces were lauded for the effective mea­sures taken in a special resolution adopted by the SWA Advisory Council after the insurrection.

It is interesting to note that at that stage the SWA defence expenditure was borne entirely by the SWA Ad­ministration. This applied also to the Citizen Force compo­nent which was mobilised during the Rehobpth rebellion.

Another important event which occurred in 1925, was the cancellation of the regulations promulgated in 1921 which authorised the establishment of rifle clubs. These were replaced by rifle practices controlled under the Citi­zen Force Regulations.

A concerted effort was made in 1927 to establish the Citizen Force (SWA) as an effective defence organisation. An ambitious scheme was published and permanent head­quarters for the Citizen Force were established. Col M.J. de Jager was appointed Chief Commandant and Maj C.A.B. van Coller (the Commissioner of Police in SWA) as Chief Staff Officer and Captain W.G.C. Steyn as Staff Adjudant. In October 1927 further appointments were made, viz: Maj Fourie as Director of Medical Services and Maj E. Richardson as Director of Supplies.

Due to financial problems, the Citizen Force never really functioned properly and military training was no more than target practice. The post of Staff Adjudant was abol­ished in 1931 whilst that of Chief Commandant was rele­gated to an honorary position. The Citizen Force organi­sation virtually disappeared and even the target practice continued unofficially.

The Thirties: Insurrection in Ovambo and the Establishment of the SWA Command

In July 1932 the authorities had problems with the chief of the Ukuambi tribe. Three aircraft of the South African Air Force and two armoured cars were despatched from Pretoria to Ovambo and the tribal chief was forced to surrender.

In 1938 and 1939 several attempts were made to resus­citate the Citizen Force and a school cadet corps was established in SWA. Discussions held in March 1939 re­sulted in a draft resolution for the establishment of an infantry battalion of 29 officers and 402 other ranks. This proposal eventually resulted in Union Government Proc­lamation No 234 of 1939 which brought SWA under the provisions of the Defence Act of 1912. As a result of this proclamation the SWA Command was established in November 1939. It consisted of a Citizen Force component of volunteers supplemented by a support company and signallers.

On 1 December 1939 the 1 SWA Infantry Battalion (1 SWA Inf Bn) was established with its Headquarters in Windhoek. It became part of the Union Citizen Force.

Second World War

At this stage South Africa had already entered the Second World War as an ally of the Allied countries. SWA was no longer a German colony but German sentiments were still strong and Adolf Hitler's assumption of power in Ger­many had also strengthened the influence of the Nazi Party in SWA. In the thirties Hitler openly pressed for the return of the former German colonies. During Dr D.G. Conradie's term of office, militant Nazi organisations caused consid­erable unrest in SWA. The authorities were obliged to act and towards the end of 1939,150 Nazi leaders had already been interned and in October 1940, 1 200 German speak­ing persons found themselves in internment camps.

The newly established infantry battalion in SWA was mobilised in 1940. In the months following this unit was mainly used to escort and guard prisoners of war.

As a result of the stable conditions in SWA during the Second World War, it was possible to transfer 1 SWA Inf Bn to the Union. On 22 June 1940 it was mobilised as a wartime battalion of volunteers and during the war it served in SA and in North Africa.

In 1940, 32 Defence rifle clubs were established in SWA and organised in four commandos, but became defunct in the same year. They were replaced by seventeen National Reserve Volunteer Units.

On 20 January 1940 the Adjudant General supplied the following information concerning the SWA Command to the Chief of the General Staff:

The SWA Headquarters had been established in Wind­hoek with the following staff: Officer Commanding Two Staff Officers Two Orderley Clerks

One staff officer will also act as adjudant for 1 SWA In Bn which was established as a unit of the Active Citizen Force with headquarters in Windhoek and sub-units at Keetmanshoop, Grootfontein, Otjiwarongo, Outjo, Oka­handja and Kalkveld. Anti-aircraft and artillery units were placed at Walvis Bay.

The Post War Period: 1946 - 1948

On 1 January 1946 the old 1 SWA Inf Bn reverted to its previous name. The seventeen National Reserve Volunteer Units resumed their activities in 1946 and continued until 15 December 1948 when the rifle clubs were replaced by rifle commandos.

The National Reserve of Volunteer Units SWA were disbanded on 31 March 1947. Whilst serving, the National Volunteers received part-time military training to equip them for any task they may have been required to under­take.

The Fifties:

Establishment of Commandos

During 1957 the SWA Infantry Unit was changed to an armoured car regiment as a result of a minor reorganisa­tion of the Union Defence Force. The Governor General approved the new unit name namely, Regiment SWA. In the same year the rifle commandos were converted to commandos. The following six commandos and one field-cornetcy were established:

Commando

Etosha Field-cornetcy

Gibeon

Gobabis

Northern SWA

North Western SWA

Central SWA

Southern SWA

District(s)

Tsumeb and Grootfontein

Gibeon and Maltehoho

Gobabis

Outjo and Otjiwarango

Okahandja and Rehoboth

Okahandja, Rehoboth and Windhoek

Luderitz, Warmbad, Keetmanshoop and Betanie

The Sixties: Start of the "Border War"

From 1 June 1960, Regiment SWA was renamed Regiment Windhoek in keeping with the policy to name units after the names of towns and places.

In 1965 the South West African People's Organisation (SWAPO), which originated in 1958 as the Ovamboland People's Congress (OPC), decided to launch terrorist at­tacks in SWA. SWAPO terrorists of the organisation's militant wing PLAN (People's Liberation Army of Namibia) penetrated Ovambo and established a base at Ongulum-bashe. On 26 August 1966 the police force destroyed the camp in a surprise attack. Two terrorists were shot and nine taken prisoner.

In the same year three other terrorist groups cross the border to SWA and were active in Ovambo. On one occasion in September 1966, the border town Oshikango, was attacked. In March 1967 a police patrol in West Caprivi was ambushed but practically all the terrorists were later shot or arrested. In May 1967 SWAPO suffered yet another setback when their Commander-in-Chief, Tobias Hanyeko, was shot dead in a skirmish next to the Zambezi River. In the ten months following, further suc­cesses were achieved against the terrorists and in April 1968 the security measures had been so successful that the police could withdraw their counter-insurgency personnel from Ovambo. In the same year 20 SWAPO leaders includ­ing Herman Toivo ja Toivo, received a life sentence for having contravened the Terrorism Act.

In October 1968 two large terrorist groups renewed their activities in Ovambo. Altogether 56 terrorists were arrested within a week of their arrival in Ovambo and PLAN thereafter operated in smaller groups.

State of Emergency- 1972

A widespread strike in SWA in January 1972 resulted in the introduction of a state of emergency in the northern parts of SWA. At this time units of the South African Defence Force (SADF) were despatched to assist in main­taining law and order.

Renewed Terrorism and SADF's Involvement (1973 - 1974)

In January 1973, SWAPO embarked upon a new offensive in terrorist attacks. In one instance a police camp was subjected to concentrated automatic rifle fire. The increase in terrorist activities led to the South African Army taking over the counter-insurgency task in 1973.

The increased terrorist activities of SWAPO during the period 1973-1974 and the greater involvement of the SADF in the area, brought to light other problems. For the territory destined to become independent one day, the socio-economic conditions had certain specific weak­nesses. The economy was based largely on agriculture which in itself was comparatively poorly developed. The general standard of education and training was inade­quate while existing community services were not much better. It was against this background that the local au­thorities and State Department approached the SADF for assistance.

The aid programmes which the SADF introduced in response to the approaches were mainly in the educa­tional, agricultural and technical fields. As early as October 1974 the first group of fifteen selected national servicemen, with teaching qualifications were transferred to Kavango to relieve the critical shortage of teaching staff and in the following year more than 150 teachers were sent to Ovambo, Kavango and Caprivi.

Requests received by the SADF for assistance in the field of agriculture, resulted in the utilisation of agricultural extension officers, veterinary surgeons and agricultural technicians. SADF personnel were also used as teachers at agricultural institutions such as Ongongo Agricultural College (Ovambo). Agricultural extension officers were also involved in cultivation projects such as the vegetable project at Kapako (Kavango).

The SADF also assisted local authorities and communi­ties in the field of medicine. Medical doctors at bases were, after completion of their daily rounds at sick parades, available for service in state hospitals where the local population could be treated. Medical officers also ran clinics in the different districts where thousands received medical treatment. The SADF also made available dentists, veterinary surgeons, pharmacists, health officers, nursing staff and medical orderlies who made an indispensable contribution to the improvement of the health of humans and animals in the operational area. Thanks to the prompt actions of medical personnel, many lives were saved; for example many persons who were injured in landmine explosions, were taken by helicopters and aircraft to hos­pitals where emergency operations could be carried out in time.

The SADF's contribution to the socio-economic devel­opment in SWA over many years, never'featured promi­nently in the media. The SADF's operational achievements enjoyed more publicity. However, a former editor of Die Transvaler, Dr Willem (Wimpie) de Klerk, paid tribute to the role of the SADF in SWA on 21 July 1982 after a conducted tour of SWA. He wrote inter alia as follows: "Indeed the Defence Force is employer, tutor, philanthro­pist and entrepreneur in a world imprisoned in primitive-ness and under-development. They did all the humanitar­ian things to win the mind and heart of the indigenous population to share in the liberating life-style of quality."

In a publication entitled The South African Defence Force's Contribution to the Socio-Economic Development of South West Africa (1982), issued by the Military Infor­mation Bureau, the author, J.A. Visser, summed up his observations as follows: "Against the background of the positive and constructive contribution of the SADF, it is clear that the SADF was the greatest single obstacle impeding a Marxist take-over in SWA. By the presence of the SADF the social and economic progress as well as the political rights and freedom of the indigenous population groups were guaranteed, assured and respected."

MILITÄR CHRONIK S. WEST AFRIKA (1915 - 1988)

Zusammengestellt von Oberst C. J. Nöthling

Einführung

Die Annahme der Resolution 435/78 (Resolution 435) durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNO) im September 1978, war der Auftakt zu einer unabhängigen Südwestafrika / Namibia (SWA). Ungeachtet der optimistischen Aussicht, dass SWA bis Ende 1978 unabhängig geworden wäre, war die Umsetzung einer Regelung Plan für das Gebiet, für mehr als ein Jahrzehnt verzögert. Die Unterzeichnung eines bilateralen Abkommens dreigliedrigen und von den Vereinten Nationen in New York am 22. Dezember 1988, war ein wichtiger Meilenstein in der Verfassung und der historischen Entwicklung, wenngleich erhebliche Hindernisse im Laufe der Unabhängigkeit für SWA behindert.

Nach diesen Abkommen unterzeichnet wurden, der südafrikanische Minister für auswärtige Angelegenheiten, Herr Pik Botha, bemerkte, dass die schweren Verluste infliced von der südafrikanischen Truppen auf den Feind (die Kräfte der MPLA-Regierung und der kubanischen Truppen) an der Lpmba River in Angola (1987) war der Wendepunkt, die in der dreiseitigen Vereinbarung geführt.

Herr Botha Aussage war eine Bestätigung der bisherigen Erklärungen von Politikern und militärischen Experten. Der Minister für Verteidigung, General Ma de M. Malan eindeutig darauf hin, mehrfach erklärt, dass die militärischen Erfolge der südafrikanischen Streitkräfte in Angola, zwang die kubanische Regierung und der MPLA-Regierung an den Verhandlungstisch. Auf einen Flügel an der Parade Central Flying School (Dunnottar) am 1. Dezember 1988 bemerkte er wie folgt: "Die Kämpfe am Lomba-Fluss und Cuito Cuanavale gezwungen, die Kubaner und die Luanda Regime an den Verhandlungstisch."

Historisch gesehen, die konstitutionelle Entwicklung der SWA bewiesen, dass Diplomatie und Verhandlungen eine wichtige Rolle gespielt. Zur gleichen Zeit wird die entscheidende Rolle des militärischen Faktoren als Impuls für die Verhandlungen über die SWA nicht ignoriert werden. Auch der historische Teil des Militärs, spielen, sollte nicht unterschätzt werden, vis-a-vis der politischen Entwicklung der SWA.

In diesem Artikel wird die militärische Geschichte der SWA überprüft wird. In der Natur der Sache, ist sie unvollständig, wenn auch ein Versuch gemacht hat, zu reflektieren und in der Perspektive die wichtigsten Facetten, die eine Rolle in der historischen Entwicklung spielte statt.

Ersten Weltkrieg

Während des Ersten Weltkrieges, wurde aus Südafrika in SWA zum ersten Mal, wenn ein Expeditionskorps von 67 000 Männern wurde im Jahr 1914 bereitgestellt, um das Gebiet von der deutschen Kolonialmacht erobern beteiligt. Während des Feldzuges in Deutsch-Südwestafrika, dem südafrikanischen Streitkräfte mit einem Verlust von nur 266 Menschen, zwang die deutschen Truppen innerhalb von sechs Monaten ergeben. Am 9. Juli 1915 Dr. Theodor Seitz, Gouverneur der deutschen und der Commander-in-Chief, Oberst V. Franke, ergab sich bei Khorab (Otavi) mit 4 740 Soldaten. Das Gebiet von 825 000 Quadratkilometern wurde vorübergehend unter südafrikanischer Militärherrschaft gestellt am selben Tag.

Militärherrschaft in SWA wurde am 17. Dezember 1920, als der Völkerbund stellte sie unter der Kontrolle von Südafrika unter dem Mandat System eingestellt.

Die Zwanziger Jahre:

Ehrenamtliche Organisationen und Revolten

In den frühen zwanziger Jahren des Administrators von SWA mehrfach verlangt, dass Schützenvereine festgelegt werden. Diese Anträge wurden genehmigt und Vorschriften für die Errichtung militärischer Schützenvereine wurden im Jahr 1921 in Kraft gesetzt. Diese Waffe Clubs hatten ihre eigenen Verfassungen, die durch den Administrator genehmigt wurden.

Die nächsten ein operatives Vorgehen der Union Defence Force in SWA fand im Jahre 1922, wenn die Bondelswarts Stamm unter der Führung von Kapitän Christian Jacobus empört, weil die Behörden nicht bereit wären, ihre Behauptung, dass bestimmte Änderungen an den Grenzen ihrer Reserve vorgenommen werden sollten. Nach einer Ablehnung durch den Häuptling der Hand über eine Reihe von seinen Anhängern, die sich schlechte Streiche und war beteiligt an Diebstählen, eine Truppe von 400 Mann wurde im SWA gegründet. Mitglieder der Schützenvereine in diese Kraft auf freiwilliger Basis diente.

The South African Air Force unterstützt, um den Aufstand niederzuschlagen. Die Rebellen, die schwere Verluste in den Schlachten bei Driehoek und Berg Kanmer erlitten, waren schließlich gezwungen, am 2. Juli 1922 ergeben, durch die Zeit der Air Force 105 Stunden ohne Verlust eingeflogen hatte. Mehr als 100 Rebellen getötet wurden, während nur zwei Mitglieder der Sicherheitskräfte gingen verloren.

Im Januar 1923 zu einer Bürgerkarte Force Proklamation ausgestellt wurde, die für die Integration und Verwendung geeigneter, arbeitsfähige Männer für die Verteidigung des Territoriums zur Verfügung gestellt. Ein Anfang wurde gemacht, um zu einer Bürgerkarte Force-Liste erstellen und Offiziere wurden ernannt. Dieses System der Wehrpflicht wurde später durch die Proklamation im Jahre 1924 und 1927 geändert.

Im April 1925 wurde die Rehoboth Baster empört. Insgesamt 464 Mitglieder des Bürgers Force wurden in einigen Bezirken aufgerufen und eine Kraft, unter dem Kommando von Oberst MJ de Jager wurde mobilisiert, um den Aufstand niederzuschlagen. Drei Flugzeuge der South African Air Force wurden auch SWA geschickt. Am 4. April nahm das Flugzeug von Lpuisvale und flog über Keetmanshoop der Rehoboth Gebiet. Ein Luft-Offensive gegen die Rebellen begonnen und am folgenden Tag wurde erfolgreich in wenigen Stunden abgeschlossen. Danach wird ein Luft-Offensive in anderen Bereichen durchgeführt.

Die Sicherheitskräfte wurden für die wirksame Maßnahmen in einem besonderen Beschluss des SWA Beirat nach dem Aufstand angenommenen gepriesen.

Es ist interessant festzustellen, dass in diesem Stadium der SWA Verteidigungsausgaben wurde vollständig von der SWA Administration getragen. Das galt auch für den Bürger Force-Komponente, die während der Rehobpth Rebellion mobilisiert wurde.

Ein weiteres wichtiges Ereignis, das im Jahre 1925 aufgetreten ist, war die Aufhebung der Verordnungen erlassen, die im Jahr 1921 die Einrichtung von Schützenvereinen zugelassen. Diese wurden mit dem Gewehr Praktiken im Rahmen der Citizen Force Verordnungen geregelt ersetzt.

Eine konzertierte Aktion wurde 1927 unternommen, die Bürger Force (SWA) als eine wirksame Verteidigung zu gründen. Ein ehrgeiziger Plan wurde veröffentlicht und ständigen Sitz für die Bürgerkarte Force eingerichtet. MJ Col de Jager wurde zum Chief Kommandanten und Maj CAB van Coller (der Kommissar für Polizei in SWA) als Chief Staff Officer und Captain WGC Steyn als Mitarbeiter Adjudant. Im Oktober 1927 weitere Termine wurden, nämlich: Maj Fourie als Direktor der Medizinischen Dienste und Maj E. Richardson als Director of Supplies.

Aufgrund finanzieller Probleme, die Bürger Force nie wirklich richtig funktionierte und militärische Ausbildung war nicht mehr als Zielscheibe. Der Posten des Staff Adjudant wurde 1931 abgeschafft, die während des Chief Kommandant war es, eine ehrenamtliche Tätigkeit verwiesen. The Citizen Force Organisation praktisch verschwunden und sogar das Ziel der Praxis weiterhin inoffiziell.

Die dreißiger Jahre:

Der Aufstand in Ovambo und die Gründung der SWA Kommando

Im Juli 1932 hatten die Behörden Probleme mit dem Chef der Ukuambi Stamm. Drei Flugzeuge der South African Air Force und zwei gepanzerte Fahrzeuge wurden von Pretoria nach Ovambo und der Stammesführer wurde gezwungen, zu kapitulieren geschickt.

In den Jahren 1938 und 1939 mehrere Versuche unternommen wurden, um die Bürger Force wiederzubeleben und eine Schule Kadettenkorps wurde im SWA gegründet. Diskussionen März 1939 statt führte zu einem Entwurf einer Entschließung für die Einrichtung eines Infanterie-Bataillon 29 Offiziere und 402 Mannschaften. Dieser Vorschlag führte schließlich in der Union Regierung Bekanntmachung Nr. 234 von 1939 SWA, die nach den Bestimmungen des Verteidigungsausschusses von 1912 gebracht. Als Ergebnis dieser Proklamation des SWA-Befehl wurde im November 1939 gegründet. Es bestand aus einem Citizen Force Bestandteil der Probanden durch eine Unterstützung Unternehmen und Funker ergänzt.

Am 1. Dezember 1939 die 1 SWA Infanteriebataillon (1 SWA Inf Bn) war mit ihrem Hauptquartier in Windhoek gegründet. Es wurde seitens der Union Citizen Force.

Zweiten Weltkrieg

Zu diesem Zeitpunkt hatte Südafrika bereits in den Zweiten Weltkrieg als Verbündeter der alliierten Ländern. SWA war nicht mehr eine deutsche Kolonie Deutsch, aber immer noch starke Gefühle und Adolf Hitler Übernahme der Macht in Deutschland hatte auch verstärkt den Einfluss der NSDAP in SWA. In den dreißiger Jahren Hitler offen für die Rückkehr der ehemaligen deutschen Kolonien gedrückt. Während Dr. D.G. Conradie Amtszeit des militanten Nazi-Organisationen führten zu erheblichen Unruhen in SWA. Die Behörden waren verpflichtet, zu handeln und gegen Ende des Nazi-Führer 1939,150 schon interniert wurde und im Oktober 1940, 1 200 deutschsprachigen Personen befanden sich in Lagern interniert.

Die neu geschaffene Infanterie-Bataillon in SWA wurde 1940 mobilisiert. In den folgenden Monaten dieses Gerät in erster Linie um die Begleitung und bewachen Kriegsgefangenen eingesetzt.

Als Folge der stabilen Bedingungen in SWA während des Zweiten Weltkrieges wurde es möglich, SWA Inf 1 Mrd. in die Union zu übertragen. Am 22. Juni 1940 war es, als ein Krieg Bataillon von Freiwilligen mobilisiert und während des Krieges diente es in SA und in Nordafrika.

Im Jahr 1940 wurden 32 Defence Gewehr Clubs in SWA gegründet und in vier Kommandos organisiert, wurde aber im gleichen Jahr außer Kraft gesetzt. Sie wurden von siebzehn National Reserve Volunteer Einheiten ersetzt.

Am 20. Januar 1940 Adjutant General lieferte die folgenden Informationen über die SWA-Befehl an den Chef des Generalstabes:

Die SWA Hauptquartier war in Windhoek mit den folgenden Mitarbeitern eingerichtet: Kommandeur zwei Stabsoffiziere Zwei Orderley Clerks

Ein Stabsoffizier wird auch als Adjutant für 1 SWA In Bn, die als eine Einheit der Active Citizen Force mit Sitz in Windhoek gegründet wurde und Sub-Einheiten in Keetmanshoop, Grootfontein, Otjiwarongo, Outjo, Okahandja und Kalkveld. Anti-Flugzeuge und Artillerie-Einheiten wurden in Walvis Bay gebracht.

Die Nachkriegszeit: 1946 - 1948

Am 1. Januar 1946 die alte SWA Inf 1 Mrd. auf seine früheren Namen zurück. Die siebzehn National Reserve Freiwilligen nahmen ihre Tätigkeit im Jahr 1946 und dauerte bis zum 15. Dezember 1948, wenn das Gewehr Vereine waren mit dem Gewehr Kommandos ersetzt.

Die nationale Reserve des Freiwilligen SWA wurden am 31. März 1947 aufgelöst. Zwar dienen, erhielt die National Volunteers Teilzeit-militärische Ausbildung, um sie für jede Aufgabe, die sie verpflichtet werden, sich zu verpflichten haben auszustatten.

Die Fünfziger Jahre: Gründung der Kommandos

Während 1957 die SWA Infanterie-Einheit wurde auf ein gepanzertes Fahrzeug Regiment als Folge einer geringfügigen Umstrukturierung der Union Defence Force verändert. Der Generalgouverneur hat die neue Einheit Namen nämlich Regiment SWA. Im selben Jahr das Gewehr Kommandos wurden Kommandos umgewandelt. Die folgenden sechs Kommandos und ein Feld-cornetcy wurden festgelegt:

Commando

Etosha-Field-cornetcy

Gibeon

Gobabis

Northern SWA

North Western SWA

Central SWA

Southern SWA

District (s)

Tsumeb und Grootfontein

Gibeon und Maltehoho

Gobabis

Outjo und Otjiwarango

Okahandja und Rehoboth

Okahandja, Rehoboth und Windhoek

Lüderitz, Warmbad, Keetmanshoop und Betanie

The Sixties: Start der "Border War"

Ab dem 1. Juni 1960 wurde Regiment SWA umbenannt Regiment Windhoek im Einklang mit der Politik-Einheiten nach dem Namen von Städten und Orten Namen.

In 1965 wurde der South West African People's Organisation (SWAPO), die im Jahre 1958 entstand als eine Art Ovamboland People's Congress (OPC), beschlossen, Terroranschläge in SWA starten. SWAPO Terroristen des militanten Flügels der Organisation PLAN (People's Liberation Army of Namibia) eingedrungen Ovambo und gründete eine Basis in Ongulum-Bashe. Am 26. August 1966 wurde die Polizei zerstört das Lager in einem Überraschungsangriff. Zwei Terroristen wurden erschossen und neun gefangen genommen.

Im selben Jahr drei anderen terroristischen Gruppen die Grenze überqueren und SWA und wurden in Ovambo aktiv. Einmal im September 1966, der Grenzstadt Oshikango angegriffen wurde. Im März 1967 wurde eine Polizeistreife in West-Caprivi einen Hinterhalt gelockt, aber praktisch alle Terroristen wurden später erschossen oder verhaftet. Im Mai 1967 SWAPO noch einen weiteren Rückschlag erlitten, als ihre Commander-in-Chief, Tobias Hanyeko erschossen wurde in einem Gefecht neben dem Sambesi. In den zehn folgenden Monaten wurden weitere Erfolge gegen die Terroristen, und im April 1968 erreicht die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr war so erfolgreich, dass die Polizei ihre Anti-Guerilla-Personal aus Ovambo zurücknehmen könne. Im selben Jahr 20 SWAPO-Führer wie Herman Toivo ja Toivo, erhielt eine lebenslange Haftstrafe für die unter dem Terrorism Act verstoßen.

Im Oktober 1968 zwei große terroristische Gruppen erneuerten ihre Aktivitäten in Ovambo. Insgesamt 56 Terroristen waren innerhalb einer Woche nach ihrer Ankunft in Ovambo und PLAN danach in kleineren Gruppen betrieben werden verhaftet.

State of Emergency-1972

Eine ausgedehnte Streiks im SWA im Januar 1972 führte die Einführung der Verhängung des Ausnahmezustands in den nördlichen Teilen der SWA. Zu dieser Zeit Einheiten der South African Defence Force (SADF) wurden entsandt, um bei der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung zu unterstützen.

Erneute Terrorismus und SADF's Involvement (1973 - 1974)

Im Januar 1973 begann der SWAPO auf eine neue Offensive in terroristischen Anschlägen. In einem Fall eine polizeiliche Lager konzentriert automatisches Gewehr Feuer ausgesetzt sind. Die Zunahme der terroristischen Aktivitäten der südafrikanischen Armee führte die Übernahme des Anti-Guerilla-Aufgabe im Jahr 1973.

Die zunehmende terroristische Aktivitäten der SWAPO im Zeitraum 1973-1974 sowie die stärkere Einbindung der SADF in der Gegend ist, hat mit anderen Problemen Licht. Für das Gebiet bestimmt ist, unabhängig zu werden eines Tages, der sozio-ökonomischen Bedingungen gab es bestimmte Schwächen. Die Wirtschaft war hauptsächlich auf die Landwirtschaft, die an sich schon relativ schlecht entwickelt wurde. Das allgemeine Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung unzureichend war, während bestehende kommunale Dienste waren nicht viel besser. Es war vor diesem Hintergrund, dass die lokalen Behörden und näherte sich dem State Department SADF für Unterstützung.

Die Hilfsprogramme, die die SADF eingeführt als Reaktion auf die Ansätze wurden vor allem in der Bildungs-, Agrar-und technischen Bereichen. Bereits im Oktober 1974 die erste Gruppe von fünfzehn ausgewählten nationalen Soldaten mit Lehrbefähigung wurden Kavango übertragen, um die kritischen Mangel an Lehrpersonal zu entlasten und im folgenden Jahr mehr als 150 Lehrer wurden Ovambo, Kavango und Caprivi geschickt.

Anträge, die bei der SADF für die Unterstützung im Bereich der Landwirtschaft, bei der Nutzung der landwirtschaftlichen Beratung Offiziere, des Tierarztes und Agrartechniker geführt. SADF Personal war auch als Lehrer an landwirtschaftlichen Einrichtungen wie Ongongo Agricultural College (Ovambo) verwendet. Landwirtschaftliche Beratungszentrale Offiziere waren auch im Anbau Projekte wie die pflanzlichen Projekt Kapako (Kavango) beteiligt.

Die SADF auch unterstützte die lokalen Behörden und Gemeinden auf dem Gebiet der Medizin. Ärzte im Hafen waren, nach Abschluss ihrer täglichen Runden auf dem Kranken Paraden, für Service in den staatlichen Krankenhäusern, in denen die örtliche Bevölkerung behandelt werden konnten. Amtsärzte lief auch Kliniken in den verschiedenen Bezirken, wo Tausende medizinische Behandlung erhalten. Die SADF auch zur Verfügung gestellt Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Gesundheit Offiziere, Pflegepersonal und Sanitäter, die einen unverzichtbaren Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit von Mensch und Tier in den operativen Bereich erzielt. Dank der sofortigen Handeln des medizinischen Personals, waren viele Menschenleben gerettet; zum Beispiel viele Personen, die in Explosionen von Landminen verletzt, wurden von Hubschraubern und Flugzeugen in Krankenhäuser in denen Rettungsmaßnahmen werden zu gegebener Zeit durchgeführt werden.

Die SADF Beitrag zur sozio-ökonomischen Entwicklung in SWA über viele Jahre hinweg, prominent in den Medien never'featured. Die SADF operativen Leistungen genossen mehr Publizität. Allerdings, Die ein ehemaliger Redakteur der Transvaler, Dr. Willem (Wimpie) de Klerk, würdigte die Rolle der SADF in SWA am 21. Juli 1982 nach einer Führung durch SWA. Er schrieb unter anderem wie folgt: "In der Tat ist die Defence Force Arbeitgeber, Lehrer, Unternehmer und Philanthrop in einer Welt, in der primitiven inhaftiert-ness und Unterentwicklung. Sie haben alle humanitären Dingen zu gewinnen, um den Geist und das Herz der indigenen Bevölkerung, Aktien an die befreiende Lebensform der Qualität. "

In einer Publikation mit dem Titel Der Beitrag der südafrikanischen Armee auf die sozio-ökonomische Entwicklung von Südwest-Afrika (1982), von der Military Information Bureau, der Autor, JA ausgestellt Visser, fasste seine Beobachtungen wie folgt: "Vor dem Hintergrund der positiven und konstruktiven Beitrag des SADF, ist es klar, dass die SADF die größte Hindernis behindert eine marxistische Übernahme in SWA wurde. Durch die Anwesenheit des SADF die sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt sowie die politischen Rechte und Freiheiten der indigenen Bevölkerungsgruppen gesichert waren, versicherte und respektiert werden. "

 

Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master